Úvod

Pro školní rok 2015/2016 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pokusné ověřování s názvem Hodina pohybu navíc. Jeho smyslem je nabídnout žákům[1] 1. až 3. ročníků pilotních základních škol (v rámci jejich pobytu ve školní družině) jednu hodinu pohybových aktivit týdně. Pohybové aktivity povedou učitelé tělesné výchovy nebo trenéři[2] s minimální kvalifikací licence „B“, nebo „UEFA A“ ve fotbalu.

Na pomoc učitelům/trenérům připravil tým autorů z jednotlivých sportovních svazů a Unie profesionálních trenérů ČOV  ve spolupráci s MŠMT a Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) metodický materiál, který přináší náměty pro vedení hodin pohybových aktivit zaměřených na všeobecný pohybový rozvoj žáků a na rozvoj základních pohybových dovedností v šesti sportech – fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, rugby a hokeji (zde zaměřeného na bruslení).

Cílem programu „Hodina pohybu navíc“ je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností, i když technicky nedokonalých. Cílem tedy není naučit žáky daný sport, ale ukázat jim jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky, případně žáky nasměrovat do sportovního oddílu.

V první části metodického materiálu (část A) jsou popsány základní přístupy k vedení pohybových aktivit žáků 1. – 3. ročníků.

Část B přináší náměty pro všeobecný pohybový rozvoj, který je základním stavebním kamenem společným pro všechny sporty, a na jehož základě jednotlivé sporty mohou později efektivněji přecházet k vlastní sportovní a specifické specializaci.

V poslední části (C) jsou kapitoly věnované vybraným pohybovým aktivitám v konkrétních sportech. Jednotlivé kapitoly vždy obsahují základní charakteristiku pohybových aktivit v daném sportu ve vazbě na věk žáků 1. – 3. ročníků a na jejich motivaci, případně informace k vybavení, bezpečnosti, odlišnostem v přípravě chlapců a dívek atd. Stěžejní část těchto kapitol tvoří cvičení pro individuální činnosti s míčem, hry v malých týmech a přehled doporučené a použité literatury. Mírně odlišné členění má kapitola Bruslení.

Před zahájením pokusného ověřování projdou učitelé praktickým školením, na kterém se seznámí s konkrétním vedením některých pohybových aktivit, motivací žáků atd. Během výuky v pokusném ověřování by si měli učitelé/trenéři dělat poznámky ke konkrétním činnostem a k jejich realizaci (přednosti/problémy), aby mohl být materiál na konci ověřování podle připomínek učitelů/trenéru zhodnocen, upraven, případně doplněn a nabídnut jako metodická pomůcka pro všechny základní školy. Zároveň by to byl podklad pro zhodnocení celkového přínosu programu.

V průběhu pokusného ověřování je možné se s dotazy a připomínkami obracet na tyto odpovědné osoby:

MŠMT – vyhlašovatel pokusného ověřování:

Martin Kafka – Martin.Kafka@msmt.cz

Autoři textů

Fotbal – Antonín Plachý

Volejbal – Jiří Zach, Aleš Novák, Ivan Pelikán

Basketbal – Zdeňka Engelthalerová, Michal Ježdík, Tomáš Kaprálek

Házená – Jan Bělka

Hokej – Zdeněk Vojta

Ragby – Martin Kafka

NÚV – realizátor pokusného ověřování

Petr Polívka - petr.polivka@nuv.cz
Petr Koubek - petr.koubek@nuv.cz
Petr Gawlas - petrgawlas@email.cz

Za tým autorů a realizátorů pokusného ověřování

Petr Koubek a Petr Gawlas, manažeři pokusného ověřování

 

[1] Všude, kde se v textu bude hovořit o žácích, myslí se tím i žákyně. V případě, že bude potřeba zdůraznit některé rozdíly z hlediska didaktiky a bezpečnosti žáků a žákyň, bude to v textu rozlišeno. Pokud je v textu použit pojem hráč, myslí se tím i hráčky.

[2] Všude, kde se v textu bude hovořit o učitelích/trenérech, myslí se tím i učitelky/trenérky.

mšmt