3. Házená

3.1      Individuální činnosti s míčem

3.1.1 Manipulace s míčem

Manipulace s míčem umožňuje začínajícím hráčům, aby si zvykli na jeho vlastnosti a nenásilnou formou získali „pocit míče“, také se někdy uvádí „cit pro míč“. Manipulace s míčem je důležitým předstupněm přihrávání, střelby a driblinku s míčem. V posloupnosti nácviku a osvojení IČJ, HK a miniházené 4+1 by měla manipulace s míčem patřit do první etapy nácviku. Většinu cvičení lze provádět i dvěma míči najednou.

Rozdělení manipulačních cvičení podle Mužíka (1993):

 • manipulační cvičení zaměřená na kutálení
 • manipulační cvičení zaměřená na držení míče a podávání míče
 • manipulační cvičení zaměřená na házení a chytání míče

 

3.1.1.1 Manipulační cvičení zaměřená na kutálení

V této fázi je důležitý nácvik a pochopení správného sbírání ležícího nebo kutálejícího míče.

Kutálení po zemi nebo po jiných předmětech (Mužík, 1993)

Do této skupiny patří všechna cvičení, při kterých žáci kutálejí míč po zemi kolem nohou, kolem jedné nohy, mezi nohama ve tvaru osmičky. Žáci si mohou kutálet míč i ve dvojicích, a to v různých pozicích, např. ve stoji, v kleku, v sedu, v lehu s jedním nebo více míči najednou. Všechna cvičení lze provádět v různých polohách (vpřed, vzad, bokem atd.). Zatížení obou horních končetin by mělo být rovnoměrné!

Dále sem patří:

 • závodivé štafety, kdy žáci kutálejí míč (případně více míčů) kolem met (obr. 42)
 • slalomové dráhy (slalom kutálením mezi sedícími spolužáci)
 • kutálení po lavičce (i obrácené), po švédské bedně atd. (obr. 43)
 • honičky ve vymezeném území nebo hra na „rybáře“, kdy hráč kutálí míč po zemi jednou rukou (pravá, levá), nebo oběma rukama najednou (obr. 44)

 
 

obr. 42

 

 

 

 

 
 

obr. 43

 

 

 

 

 

 

 

obr. 44

 

 • kutálení míče ve dvojicích (po podlaze, po lavičce, po gymnastickém koberci, v lehu, sedu, kleku, měnit vzdálenost)
 • kutálení míče různými částmi těla (hlavou, nohou, rukou) a v různých polohách (ve vzporu, v lehu, v sedu, v kleku atd.)

Kutálení po vlastním nebo cizím těle (Mužík, 1993)

Do této skupiny patří následující cvičení:

 • Mírný stoj rozkročný, spojené paže předpažíme a míč položíme na ně, změnou úhlu paží se míč po pažích kutálí, nesmí spadnout.
 • Stejné postavení (jen trup je mírně předkloněn) paže jsou upaženy a míč je umístěn za krkem. Můžeme chodit a měnit pozice (klek, leh na břicho), ale míč nesmí spadnout.
 • Stejné postavení, trup je mírně předkloněn, míč si položíme za krk, skutálíme jej po páteři a v křížové oblasti zad jej chytíme oběma rukama. Prohodíme míč ze zadu mezi nohama a můžeme toto cvičení opakovat.
 • Sed, skrčit přednožmo, míč položit na nárty. Opakovaným propnutím nohou v kolenou si skutálíme míč do klína, uchopíme ho rukama a položíme na nárty nohou, které jsme mezi tím zase pokrčili. Nedotýkáme se země nohama ani rukama.
 • Leh, míč sevřít ploskami nohou. Opakovaným přednožením pokládáme nohy s míčem co nejdále za hlavu a zpět.
 • Žáci leží na zádech, upaží a chytí se za ruce, čímž utvoří řetěz. Další žák kutálí míč po roztažených pažích a po hrudníku z jednoho konce na druhý.

 

3.1.1.2 Manipulační cvičení zaměřená na držení a podávání míče (Mužík, 1993)

Do této skupiny patří následující cvičení:

 • Kroužení míče kolem jedné nohy střídavě oběma směry. Míč se předává z jedné ruky do druhé.
 • Předávání míče z pravé ruky do levé před tělem a za tělem.
 • Kroužení kolem celého těla – začíná se kolem kotníků, přechází se kroužením kolem pokrčených kolen na kroužení kolem pasu a na závěr kolem hlavy. Mění se směr pohybu míče
 • Kroužení míče ve tvaru osmičky – z ruky do ruky – mezi pokrčenými koleny, hlava vzhůru.
 • Kroužení míče kolem stehen v sedu při zvednutých nohách.
 • Stoj na lopatkách, míč je předáván z jedné ruky do druhé po kruhové dráze kolem trupu.
 • Skipink, při každém zvednutí nohy předání míče pod stehnem z jedné ruky do druhé. Můžeme provádět na místě i za pohybu (vpřed, vzad, bokem).
 • Balancování jednoho míče na druhém, provádíme ve stoji, v dřepu, v sedu, v lehu, za pohybu (vpřed, vzad, bokem, poskoky).
 • Točíme míčem na ukazováčku, postupně střídáme ostatní prsty. Pokročilí žáci mohou míč předávat z pravé ruky do levé, točit před i za tělem.
 • Mírný stoj rozkročný. Míč držíme mezi pokrčenýma nohama tak, že jedna ruka je na míči před tělem a druhá za tělem. Pustíme míč a měníme pozici rukou, aniž míč spadne na zem.
 • Stejné postavení, míč držíme oběma rukama vpředu před koleny. Míč lehce nadhodíme směrem dozadu a opět ho chytíme před dopadem na zem, tentokrát oběma rukama vzadu za tělem. Provádíme i opačným směrem.
 • V mírném stoji rozkročném držíme míč jednou rukou ve vzpažení. Pokrčíme ruku v lokti tak, že míč dáme za hlavu mezi lopatky. Tam míč předáme do druhé ruky. Nedosáhneme-li za zády na míč, necháme ho sklouznout po zádech.
 • Míč držíme oběma rukama před hlavou. Provedeme rychlé tlesknutí nad míčem a padající míč chytíme dřív, než se dotkne země.
 • Stoj, pokrčit předpažmo, míč držet obouruč vrchem před obličejem. V poklusu sklápět zápěstí.
 • Stoj rozkročný, klek nebo dřep, ruce v týl, míč za hlavou. Střídavě otáčet trup vpravo a vlevo.
 • Stoj rozkročný, míč držíme obouruč nad hlavou, lokty propnuty. Střídavě předklon, kmit a vzpřim, vzpažit, kmit.
 • Stoj rozkročný, míč držíme volně před tělem. Střídat hluboký předklon, ruce mezi nohama, hmit a prohnutý předklon se vzpažením, hmit.
 • Stoj, míč držíme obouruč před tělem ve výši pasu. V této výšce předáváme míč z levé ruky do pravé před tělem a z pravé do levé za tělem, kroužíme míčem kolem těla. Nepohybovat pánví.

Cvičení ve dvojicích:

 • Dvojice žáků stojí vedle sebe, míč ve vzpažení. Úkolem je odevzdat míč spolužáci nad hlavou směrem zprava doleva. Totéž zpět.
 • Žáci leží na břiše s hlavami k sobě na vzdálenost vzpažení. Předávají si míč, trup je co nejvýše. Po předání následuje převal na záda a zpět na břicho, opět předání.
 • Žáci ve stoji rozkročném zády k sobě na vzdálenost 0,5 m. Každý má míč. Vzpažují a zaklánějí se tak, aby si mohli míče opět předat. Následuje hluboký předklon a předání míčů vzadu mezi nohama.
 • Ve dvojici – jeden drží míč před tělem a různě jím pohybuje do stran nahoru a dolů, druhý střídá ruce proti míči a stínuje ho co nejrychleji.
 • Stínování ve dvojici – čelem k sobě (zrcadlový pohyb), za sebou po celém hřišti (zrychlení, zpomalení, sed, změna směru, ruky apod.).
 • Žáci stojí zády k sobě a zátylkem k sobě přitlačují míč. Jeden ustoupí, druhý se snaží míč chytit.
 • Žáci stojí čelem k sobě a přitlačují čelem k sobě míč. Jeden ustoupí a druhý se snaží zachytit míč.
 • Žáci stojí zády k sobě a hýžděmi k sobě přitlačují míč. Jeden ustoupí a druhý se snaží míč chytit.
 • Žáci sedí zády k sobě a podávají si míč kolem dokola. Totéž provádíme ve stoje.

...

Celá Metodika hodiny pohybu navíc zde.

mšmt