Hry v pohybové přípravě dětí v mateřských školách

Pohybové hry a jejich obměny, které jsou zařazeny do metodiky, obecně stimulují pohybové schopnosti kondičního i koordinačního charakteru. Pohybové hry rozvíjejí schopnosti rychlostní, zpevňují svalstvo těla, zvyšují, nebo alespoň udržují aerobní zdatnost a flexibilitu, případně podporují rozvoj dýchacího svalstva, upevňují schopnosti rovnováhové, reakční, zlepšují orientaci v prostoru, umocňují herní pohyblivost, kam se řadí rychlý, krátký pohyb vpřed, vzad a do stran, zastavení a rytmizace. Vyšší úroveň těchto schopností se pak projeví v kvalitě provedení a rychlejším nácviku pohybových dovedností lokomočních (chůzi, běhu, poskoků), nelokomočních (různých převalů, visů, kotoulu vpřed) a v neposlední řadě manipulaci s míči a jinými předměty.

V rámci pohybových aktivit se děti učí komunikovat s dospělými i mezi sebou, uplatňovat své individuální potřeby i respektovat potřeby jiných. Setkají se s fyzickým kontaktem. Vytvářejí si představu o pravidlech chování a společenských normách.

Z pohledu osobnostního rozvoje dítěte přispívají hry k seberegulaci. Podporují sebepoznání, sebedůvěru, sebekritiku, samostatnost, cílevědomost, zásadovost, vytrvalost, rozhodnost, vůli a iniciativu dítěte.

Podle toho, jak hry obměníme a zorganizujeme, můžeme s dětmi v rámci pohybových aktivit rozvíjet i jejich kognitivní funkce – vnímání, pozornost, soustředěnost, tvořivost a fantazii. Rozlišovat obrazné a grafické symboly, zlepšovat časoprostorovou orientaci a utvářet předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace a řešit navozené situace.

mšmt