4. Volejbal

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY

 • Ke složitějším cvičením přecházejte až po zvládnutí těch jednodušších.
 • Zadejte úkol a cíl cvičení, vlastní průběh nechte na dětech.
 • Zpočátku nechte žáky vyzkoušet si cvik pouze s pochvalou pro ty, co ho dělají správně, pokud někdo cvik provádí chybně, vysvětlete všem správný postup (ne pouze stranou jednotlivci). Názorná demonstrace učitelem je z pohledu učení nejefektivnější.
 • Neopravujte a nekritizujte během samotného cviku.
 • Na konci tréninkové hodiny můžete zadat cvičení na doma – „komu se to povede do příště naučit?“
 • Lze-li cvičení provést různými způsoby a žáci na to přijdou sami, prodiskutujte společně klady a zápory variant.
 • Již od nejjednodušších cvičení veďte žáky ke komunikaci (od fandění a povzbuzování až k pokřikům a zdravému „hecování“), vede to k živé atmosféře v rámci učební hodiny a později i při vlastním zápase.
 • Nešetřete chválou, ale nezapomínejte ani na upozorňování na nedostatky.
 • Každý svěřenec je jiný, to co je neúspěchem pro jednoho, může být úspěchem pro druhého!
 • Naučte děti vzájemné toleranci, autokorekci a postupně zpětné vazbě.

 

4.1 Individuální činnosti s míčem

Zásady provádění cvičení:

 • Minimálně každá dvojice má jeden míč, ideálně každý hráč svůj míč!
 • Učitel názorně ukáže, jak se cvičení provádí.
 • Učitel může nechat provést cvičení prostřednictvím demonstrátora, až pak cvičí ostatní.
 • Učitel přerušuje cvičení, pokud ho žáci provádí nepřesně – nemusí ovšem nutně přerušovat všechny, ale koučuje i individuálně.
 • Pokud má každý míč, jsou žáci při některých cvičeních volně rozptýleni, ve dvojicích jsou pro odbíjení výhodné dvě řady proti sobě.
 • Po určitém zácviku žáků se snažíme vždy zakončit jednotlivá cvičení soutěžní formou například:
 • kolik kdo udělá správných opakování za časovou jednotku
 • počet opakování bez chyby
 • žáci si sami počítají počet správných opakování a pak hlásí
 • žáci hodnotí druhého, kolik udělal správných pokusů

Cvičení:

a)  Míč vyhodíme oběma rukama a chytíme oběma rukama jako „brankář“ (ve výši obličeje).

b)  Míč vyhodíme oběma rukama a chytíme oběma rukama nad hlavou do „košíčku“ (obr. 88), stále zdůrazňujeme práci nohou, míč nejprve vyhazujeme nad sebe, potom do výšky před sebe (musíme pod míč doběhnout), případně chytáme po jednom či více dopadech, stále dodržujeme pravidla jednotlivých způsobů chytání míče.

c)  Vyhodíme šikovnou/nešikovnou rukou a chytáme oběma dle předešlého.

e)  Vyhodíme jednou rukou a chytíme jednou rukou, techniku nechte na dětech, ruce střídáme: šikovná – šikovná, šikovná – nešikovná atd.

f)  Vyhodíme míč nad sebe, tleskneme (nebo např. otočíme o 360°) a chytíme (opět máme možnost všech předchozích variant).

g)  Přidáváme počet tlesknutí – za správné bereme jen opravdu dobře chycený míč, ale moc to neřešíme (zejména u méně talentovaných).

h)  Zakončíme soutěží o co nejvíce tlesknutí nebo třeba tlesknutí před a za tělem. Nejšikovnější dovedou chytit míč ve výskoku nebo dokonce hodit ve výskoku a chytit v dalším výskoku.

i)  Můžeme házet z různých poloh a chytat po rychlém postavení nebo u rychlých dětí vyhodit sednout a chytit nad hlavou.

Obr. 88

Příklady cvičení pro dvojice:

Vzdálenost určíme podle věku žáků a jejich zdatnosti, ne vždy je výhodná blízkost.

 1. Dvojice si současně posílá oba míče – libovolným způsobem (obr. 89)
 2. Dvojice si současně posílá oba míče – druhý míč vzduchem (obr. 90)
 3. Dvojice si současně posílá oba míče – po zemi kutálí, vzduchem házíme ne/šikovnou rukou.
 4. Dvojice si současně posílá oba míče – po zemi kutálíme, vzduchem házíme oběma rukama autem, vytrčením od prsou, házíme z košíčku od čela.
 5. Dvojice si současně posílá oba míče – hození o zem, vzduchem (obr. 91)
 6. Dvojice si současně hází oběma míči vrchem (obr. 92)

 

Tato cvičení lze provádět i přes volejbalovou síť, provázek, širokou gumu nebo jinou překážku.

Obr. 89
 

Obr. 90

Obr. 91

Obr. 92

 

Cvičení se sítí:

 • V případě použití jen klasické sítě délky 9 m lze využít vždy až 6 družstev s přebíháním.
 • Praktická je dlouhá síť na délku tělocvičny (nebo guma, lano, páska, švihadla…).

 

Příklady cvičení:

 1. Běžíme a míč si vyhazujeme nad sebe až k síti, za běhu síť přehodíme určeným způsobem, míč chytáme určeným způsobem bez dopadu a pokračujeme v běhu s vyhazováním.
 2. Běžíme a míč si vyhazujeme nad sebe. Před chycením míče vždy tleskneme, běžíme až k síti, za běhu síť přehodíme určeným způsobem a po dopadu míč chytáme určeným způsobem a pokračujeme v běhu s vyhazováním a tleskáním.
 3. Překážková dráha: Hráč stojí s míčem, který drží v předpažení za nízkou překážkou (cca 30 cm). Za překážkou je volejbalová sít nebo guma ve výšce volejbalové sítě. Hráč přehazuje míč na druhou stranu sítě. Přeskakuje snožmo překážku a podlézá sít na druhou stranu. Hráč chytá míč po dopadu od podlahy nad hlavou. Následuje kotoul vřed na žíněnce s míčem. Hráč následně odhazuje míč jednoruč vrchem proti zdi. Po odrazu míč chytá. Následuje návrat do řady hráčů a opakuje cvičení (proudová metoda). Mohou soutěžit týmy nebo jednotlivci. Při natažené volejbalové síti může být v rámci volejbalového hřiště až 6 družstev po 5 žácích.
 4. Natažená volejbalová síť. Družstva „na čáře“, první hráč má míč. Na pokyn učitele vybíhá s míčem, míč kutálí, přehazuje síť, chytá míč a driblinkem se přesouvá ke koši – hozením vrchem (odbitím prsty) musí trefit desku (má libovolný počet pokusů) vrací se během. Obměňovat s různými úkoly. Možno mít až 6 družstev po 5 žácích.

 

KOŠÍČEK 

Košíček = nohy mírně rozkročené, jedna mírně vpředu, míč chytáme nad čelem v ose těla, ruce pokrčené, lokty mírně širší než ramena (obr. 93, 94 a 95)

 

                                                                                                         

obr. 93, 94, 95

 

BRANKÁŘ

Brankář = míč chytáme před obličejem do obou rukou, dbáme na takové postavení, aby chycený míč byl v ose těla (obr. 96)

Obr. 96

PINKÁNÍ

Pinkání = vše je stejné jako při košíčku – nejprve necháme jen míč odrazit, později přidáme pohyb rukama šikmo vpřed. Průprava pro odbití obouruč vrchem (prsty) – obr. 97 – 108.

Poznámka:

Provádíme frontálně, každý žák má svůj míč. Ideální je využití stěny pro vracení míče. Další formou jsou dvojice pak trojice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 97 – 108

 

...

Celá Metodika hodiny pohybu navíc zde.

mšmt