6 Bruslení

Úvod do metodiky bruslení

V této části si popíšeme metodiku základu bruslení. Je důležité si uvědomit, jak složité je pro tyto malé děti první setkání s ledovou plochou. Nikdy nespěcháme a nesnažíme se uspíšit nácvik určité dovednosti.

V začátečních lekcích využíváme her (v zásobníku cvičení), hry vytváříme dle naší fantazie tak, aby vždy obsahovala danou dovednost, kterou chceme procvičit a naučit.

Další dovednosti, jako je přešlapování vpřed i vzad, prudké změny směru, brždění vzad, obraty do jízdy vpřed a do jízdy vzad zařazujeme, pokud již níže uvedené dovednosti

mají děti osvojené. Neboť pokud budeme spěchat na co největší počet dovedností, tak  to může u některých dětí vést k nechuti dále navštěvovat lekce a také způsobení špatných návyků. Pro děti by měl a musí být pobyt na ledové ploše zábavou, protože naším cílem je

vypěstovat u dětí především trvalý zájem o tuto pohybovou aktivitu. Proto v praktické

části jsou záměrné vybrány pouze základní bruslařské dovednosti a to z toho důvodu,

abychom mohli na všechny tyto dovednosti stavět různé hry a závody.

 

Velmi důležitým doporučením je používání minimální výstroje pro bruslení. Jedná se o vhodné teplé oblečení, které je nepromokavé/děti často leží na ledě/, dále silnější teplé rukavice. Dálepro zvýšení pocitu bezpečí dětí je možné použít chrániče loktů a kolen pro bruslení na inline bruslích nebo jízdě na skateboardu. Samozřejmostí musí být přilba. Zde je možné používat přilbu na lyže, skateboard, v horším případě přilbu na kolo.

 

Hra jako základ každé hodiny

V každé lekci usilujeme o to, aby každé dítě mělo radost a prožitek z pohybu, dalším naším úkolem je naučit děti základním bruslařským dovednostem. Nejjednodušší pomůckou jsou k tomuto úkolu především hry, různé závody a soutěže a také především kladný a pozitivní přístup trenéra. Hry musíme tvořit a vymýšlet takové, aby každé dítě pochopilo základní pravidla hry, dále na to navazuje problém s dovedností bruslení, proto se vždy musí tyto dva úkoly skloubit.

Dále uvádíme názorné příklady her a jak je sestavovat dle dovedností. Začneme tehdy,

kdy dítě už zvládá dovednost prvních krůčků na ledové ploše. Začneme tím, že můžeme různě modifikovat hru Na babu. Učitel honí děti, a koho se dotkne, tak si musí sednout, lehnout – na břicho, záda a znovu ujíždí. V tomto případě procvičujeme dovednost vstávání z ledu a chůze + běhu na ledě. Dále následuje dovednost, brždění. Tuto dovednost je nejlépe

aplikovat do závodu. Vyhlásíme závod v rychlosti, kdo přejede nejrychleji od jednoho mantinelu k druhému a to na šířku hřiště. Vymezíme pravidla, každý musí ležet na břiše u

mantinelu a na znamení start všichni vstanou a kdo dojede první k protějšímu mantinelu a

zabrzdí bez toho, aby se dotknul hrazení, tak vyhrává. Opět zde jsme skloubili všechny dosud

naučené dovednosti. Postupujeme dále, pro vyjíždění oblouků uvedeme hrou na Mrazíka. Zde je učitel Mrazík( později to může být i někdo z dětí), děti honí po ledě a koho se dotkne, tak ten si musí sednout, lehnout (další možnosti dle trenéra). Ostatní, kteří ujíždějí Mrazíkovi, se zároveň snaží zachránit "rozmrazit" svého kamaráda, který sedí( leží) tím, že ho musí objet

kolem dokola. Tímto objetím kamaráda se " zmražený" opět vrací do hry.

Nezapomínáme, že hry můžeme různě zpestřovat i pomůckami, které nám hru dělají

zábavnější a zároveň dovednostní obtížnější.

 

6.1 Základní dovednosti

 

 Vstávání z ledu

Dítě v kleku vzepřené o ruce, pravou nohou (celé ostří brusle položí na led) a levé koleno je stále položené na ledě, vzpřímí trup, obě ruce vzepře o pravé koleno a snaží se postavit na obě brusle. Po tomto nácviku následuje fáze stání na ledě. Zde je důležité, aby děti měly nohy mírně rozkročené v šíři ramen a kolena mírně pokrčená s tím, že váhu těžiště přenášejí na špičky brusle. Trup těla mírně předkloníme, váha se přenášela na špičky bruslí. Toto předklonění vychází z kyčlí, dbáme na bedra, aby byla rovná a hlava vzpřímená. Nácvik vstávání trénujeme jak z levé tak z pravé nohy. V začátcích, kdy dítě nemá tuto dovednost zautomatizovanou, necháváme dítě blízko mantinelu, aby se dítě mohlo opřít o mantinel, nebo také pro psychologickou oporu. Dále nám k tomuto účelu slouží pomůcky jako, jsou malé branky.

Poté naučené dovednosti spojujeme. Zařazujeme soutěžní prvky, např. kdo nejdéle vydrží

stát, kdo nejdříve vstane.

 

Chůze po ledě

Další z dovedností, která následuje po vstávání z ledu, je chůze po ledě. Zde dbáme na:

 

bruslařský postoj

 

nohy jsou mírně rozkročené v šíři ramen,

kolena mírně pokrčená,

trup je v mírném předklonu,

pánev podsazená

bedra jsou rovná

a hlava je vzpřímená.

 

Začínáme kývavým pohybem ze strany na stranu tak, že se snažíme přenést váhu na jednu nohu a druhou nohou mírným úkrokem vpřed znovu přenesme váhu na tuto nohu. Ruce při tomto pohybu jsou rozpažené a v lokti pokrčené vzhůru. Této kymácivé chůzi říkáme medvěd, nebo Hra na medvěda. Dětem pro snadnější a zábavnější formu tohoto pohybu můžeme říci, aby brumlaly jako medvěd, tedy brum, brum, brum… V této fázi již kombinujeme všechny tři dovednosti dohromady a znovu soutěžíme nebo zde již můžeme s

dětmi hrát první hru Na babu tak, že trenér honí a koho se dotkne, tak si sedne (lehne, klekne), znovu vstane a znovu se snaží utéci. Z pomůcek, které zde zařazujeme, to jsou nízké

branky bez síťky, tenisové míčky, kotouče, nízké kužele. Branky poslouží k tomu, aby se dítě

skrčilo a prošlo brankou, míčky rozházené po ledové ploše ke sbírání a soutěžíme, kdo sebere více míčků, kužele rozmístěné vodorovně v metrové vzdálenosti poslouží zase k tomu, aby dítě se dotklo rukou kužele a pak střídalo levou a pravou ruku v dotyku s kuželem. Těmito pomůckami cílíme k tomu, aby dítě mělo stále pokrčená kolena a dítě bylo v bruslařském postoji.

 

Střídání chůze a skluzu

V této části se snažíme naučit děti rytmizaci pohybu, to znamená střídání chůze a krátkého skluzu na obou bruslích. Začínáme z hokejového postoje, kdy děti začínají co nejrychlejší chůzí po ledě cca jeden metr a poté následuje skluz. Při zpomalení skluzu se děti

znovu co nejrychleji rozejdou a znovu provádějí skluz na obou bruslích. Při této rychlé chůzi

by se měla noha, která je v kontaktu s ledovou plochou už odrážet, toho docílíme tak, že

chodidlo v brusli, by se mělo vytáčet mírně na vnější stranu. Při skluzu špičky bruslí jsou opět

vodorovně a poloha těla je v bruslařském postoji. Postupně tento pohyb střídání chůze a skluzu zapojujeme do her a závodů, kdy se nám nejlépe a nejsnadněji podaří přejít pravidelnému odrážení bez prvků chůze. Ke zdokonalení a prohloubení této dovednosti nám slouží hry a pomůcky, nebo cvičení ve dvojicích. Znovu uvádíme některé prvky, které nám prohloubí tuto dovednost, jeden z prvků který prohlubuje tuto dovednost, je zvedání kolen při jízdě, střídáme levé pravé koleno. Dále při cvičení ve dvojicích, které je především vhodné pro nácvik odrazu, první ve dvojici stojí v hokejovém postoji, druhý z dvojice se postaví za něj taktéž do hokejového postoje, předpaženýma rukama chytne za trup prvního v dvojici. Druhý v dvojici se snaží tlačit prvního, který pouze udržuje hokejový postoj a udává směr jízdy. Další pomůckou k prohloubení této dovednosti je samotná hokejová hůl, kdy si dítě hůl položí před sebe na led a snaží se hůl překračovat. Znovu nezapomínáme, že je nutné stále hlídat bruslařský postoj.

Základní princip rozjezdu a přímé jízdy:

  • Postoj na bruslích
  • Náklek a zpevnění těla v rovnovážné pozici
  • Nácvik prvního odrazu a využití skluzu na jedné noze
  • Přenos váhy z nohy na nohu – cvičení na hranách, rovnováha na hranách, střídání vnější a vnitřní hrany, céčka buřty….

 

Brždění pluhem

Pro děti je tato dovednost velmi důležitá. Učíme dětí brzdit pluhem nejdříve jednou nohou a po zvládnutí této části přistoupíme k výuce brždění pluhem oběma nohama. Nejdříve začínáme na místě, kdy děti stojí v bruslařském postoji a jednou nohou palcovou hranou brusle, se snaží mírně tlačit na ledovou plochu tak, aby se od hrany brusle mírně drolil sníh z ledové plochy. Tento pohyb vychází z kyčlí, přes kolenní kloub až samotnému chodidlu

Toto sunutí nohy je důležité, aby děti získaly cit při brždění samotném.

Druhá fáze této dovednosti spočívá v rozjezdu a zastavení. Začínáme rozjezdem k označenému bodu, odkud se snažíme zabrzdit pluhem. Samotné zastavení vychází z

hokejového postoje, přenesením váhy na pravou nohu, patu pravé nohy se snažíme mírně vytočit vně a mírně na palcovou hranu brusle přenášet váhu až dojde k samotnému zastavení. Zastavení jednostranným pluhem nacvičujeme střídavě na levou i pravou nohu.

Třetí fází je zastavení pluhem oběma nohama. Znovu začínáme rozjezdem, na znamení

nebo od označeného bodu začneme brzdit pluhem oběma nohama. Pohyb znovu vychází z

hokejového postoje, ale tentokrát váhu přenášíme na chodidla, která jsou vytočena patami ven. Před vytočením chodidel vně se snažíme o odlehčení pat, tedy váhu přeneseme co nejvíce na špičky chodidel a paty pomocí kolen tlačíme ven. Postupně přenášíme váhu na palcové hrany obou bruslí do úplného zastavení.

Pro zdokonalování těchto dovedností nám poslouží hry, které můžeme různě modifikovat. Oblíbenou hrou, kterou zdokonalujeme brždění, je hra Na sochy. Necháme děti volně jezdit a na povel každý musí co nejrychleji zastavit a nikdo se nesmí hnout do té doby, než dá trenér další pokyn k jízdě.

 

 Brždění smykem

Po naučení dovednosti zastavení pluhem a to všemi způsoby, které jsou výše popsané,

přistupujeme k výuce zastavení smykem. Tuto techniku nejdříve učíme pohybem na místě,

kdy se snažíme, aby u dětí docházelo k pohybu v kolenou tzv. pumpování, jde o pohyb, kdy z

pokrčených kolen se dítě snaží kolena narovnat a přenést váhu co nejvíce na špičky bruslí,

kdy se z ledu zvedají paty bruslí. Poté ihned znovu oba nože bruslí položíme na led a to kolmo na směr jízdy a opět snížíme těžiště.

Tento pohyb vychází z bruslařského postoje, přenosu váhy na špičky bruslí a vytočení kyčlí v průběhu přenosu váhy, následného snížení těžiště a zatlačení na palcovou hranu přední nohy a malíkovou hranu nohy zadní. (ve směru pohybu) Po základním osvojení tohoto pohybu následuje provádění pohybu v jízdě. Necháme děti rozjet a na místě určeném, nebo zvukový signál děti zastavit. Znovu tuto dovednost zařazujeme do her a závodů, kdy dochází k zautomatizování tohoto pohybu a pro děti nejsnadnějšímu procvičení a posléze naučení této dovednosti. Veškeré hry můžeme modifikovat, ať je to hra Na babu, Sochy, Mrazíka, i různé soutěže tak, aby docházelo k co nejčastějšímu zastavení smykem.

 

Vyjíždění oblouků

Vyjížděním oblouků rozumíme zatáčení. Nácvik této dovednosti opět začínáme na místě, kdy stojíme v hokejovém postoji. Paže jsou rozpažené. Nejdříve nacvičujeme rotaci kolem osy těla, kdy rozpažené paže vytočíme do levé strany a hlavu tímto směrem také otočíme, tím způsobem postupujme i na stranu pravou. Tento pohyb nám pomáhá při jízdě v oblouku dosáhnout správného postavení těla v oblouku, kdy při vytočení do jedné ze stran dojde k pokrčení a předsunutí vnitřního kolene a náklonu těla. Oblouk vyjíždíme na malíkové hraně vnitřní nohy a palcové hraně nohy vnější. Váha je rovnoměrně rozložena na obou bruslích.

Tento pohyb nacvičujeme v jízdě slalomem kolem kuželek.

Ve hrách a závodech necháváme dětí spontánně tento pohyb provádět bez toho, aby děti měly paže rozpažené.

 

...

Celá Metodika hodiny pohybu navíc zde.

mšmt